mai'ye geçit yok!

English

Ana Sayfa

Çalışma Grubu

  Oluşumun İlkeleri

  Katılımcılar

  Basın Açıklamaları

  Bilgi Notları

  Bültenler

  Makaleler

  Sunuşlar

  Raporlar

  Yayınlar/Kitaplar

Küreselleşme

  Küresel Oluşumlar

  Küresel Anlaşmalar

  Bölgesel Oluşumlar

  Bölgesel Anlaşmalar

  Küreselleşme Yazılar

Uyum Yasaları

  Küreselleşmeye Uyum için 1999 yılından bu yana çıkarılmış önemli yasalar.

Ekonomi

  57.Hükümet Programı, Eleştiriler  ve Alternatif

Çalışma Yaşamı

  Çalışma Yasaları

  Sosyal Güvenlik Yasaları

  Sendika Yasaları

Sektörler

  Hizmet

  Sanayi

  Tarım

  Maden

  Enerji

  Çevre

Basın

  Haberler

  Köşe Yazısı ve Yorumlar

  Yazı Dizileri

Muhtelif

  Yazılar,  Sözler,  Notlar...

Linkler

  Sendikalar

  Meslek Örgütleri

  Dernek,Vakıf,İnisiyatif

  Uluslararası Org.

  Medya

  Kamu Kurumları

  Uluslararası Resmi

  Diğer Linkler

İletişim

Arşiv

mai, sermayenin anayasasıdır!
Onlar bir avuç ulusötesi şirket, biz ise bütün insanlığı temsil ediyoruz ve kazanacağımız koskoca bir dünya var.


Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubunun Oluşum Amacı ve İlkeleri

 

Çalışma Grubumuzun amacı, küreselleşme adı altında tüm yer kürede sermayenin, hakimiyetini pekiştirmeye yönelik çalışma ve saldırıları ile, kapitalizmin yeni yönelimlerinin izlenmesi, bunlarla ilgili değerlendirme ve saptamalar yapılarak örgütlü yapıların ve toplumun bu doğrultuda bilgilendirilmesi, küreselleşmenin kurumları ile yapılan ya da yapılması planlanan ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile Türkiye’de uygulanan Sosyo-Ekonomik, Siyasi ve Kültürel politikaların ilişkisinin kurulması, grubun kendisinin ürettiği ya da başkalarınca üretilmiş bilgilerin değerlendirerek öncelikle kitle örgütlerinden başlamak üzere kamuoyuna iletmektir.

Bu çalışmalarla ve “Sağlıklı tepkinin bilgilenme ile oluşabileceğine” olan inançla, kurumların toplantılar ya da yazılı materyallerle bilgilendirilmesi ve sonrasında biçimini, zamanını ve yerini kendilerinin ortaklaşarak belirleyeceği ve birlikte yapacakları eylem ve etkinlikler üzerinden bilginin ve tepkinin kitleselleştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Grubunun oluşturulmasıı aşamasındaki tartışmalarda ortaklaştığımız görüşlerden sonra, grubumuz oluşumunda yer alan kurumların ya da ülkemizde mevcut siyasal yapılanmaların hiçbirinin uzantısı olmadan tüm kurum ve siyasal yapılarla birlikte nesnellik ölçütü olarak bilginin özerk üretimi temelinde grubumuzu emek eksenli bir yapı olarak tanımladık ve küreselleşmeyi anti-kapitalist bir doğrultuda değerlendirdiğimizi açıkladık. 

ÇALIŞMA GRUBUNUN ETKİNLİK ALANLARI

  • Ülkemiz ve dünyada küreselleşme karşıtı oluşumların, akademik ve bireysel çalışmaların üretimlerini derlemek, bültenlerimiz ve basın açıklamaları yoluyla kamuoyuna ulaşmasını sağlamak.
  • Küreselleşme politikalarının uygulandığı, alanlar, sektörler ve konular üzerinde araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak; çalışmalarını kitap, broşür, bildiri, basın açıklamaları, panel, konferans, seminer, sempozyum vb. etkinliklerle kamuoyuna aktarmak.
  • Ulusal ve uluslar arası küreselleşme karşıtı konferans, sempozyum, panel ve strateji toplantılarına katılarak ulusal ve uluslar arası bilgi, birikim ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasını sağlamak.
  • Ulusal ve uluslar arası eylem ve etkinliklerle ilgili etkin duyuru ve  bilgilendirmeyi sağlamak.
  • Grubumuzla benzer faaliyetler içinde olduğu  grupça kabul edilen uluslar arası yapılanmalarla düzenli ilişkiler kurmak ve gerek çalışmalarımızın ana teması ve gerekse yapılanma ve çalışma tarzları konularında karşılıklı ve sürekli deney aktarımını sağlanmak.
  • Çalışma Grubunu oluşturan kurum temsilcileriyle ve diğer katılımcılarla, 15 günlük periyotlarda olağan bilgilendirme ve strateji belirleme toplantılarını gerçekleştirmek.
  • Grup Çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi için Çalışma Kurulları oluşturmak, Çalışma Kurullarının görev tanımlarına yönelik çalışmaları yapmak ve Çalışma Kurulları çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak.

 

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu