mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

DİSK GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

6 Haziran 2002

www.disk.org.tr

 

· DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, gündemdeki temel sorunları değerlendirerek önümüzdeki dönemde izlenecek politikaları saptadı

· Toplantıda ekonomik kriz, siyasi gelişmeler, Avrupa Birliği süreci, demokratikleşme ve tüm bunların emekçiler üzerindeki etkileri, çözüm yolları ele alındı

· İşçi sınıfının nesnel koşulları ve bunları aşmak için gerekli mücadele araçları, örgütlenme modelleri tartışıldı1. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 3-4-5 Haziran 2002 tarihlerinde İstanbul’da Birleşik Metal-İş Genel Merkezi’nde “Türkiye, Çalışma Hayatı, Sendikal Hareket ve DİSK: Sorunlar ve Görevler” başlıklı gündemle toplanmış; bu gündeme ilişkin olarak DİSK Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve önceden sendikalarımıza gönderilen taslak metin çerçevesinde tartışmalar yürütülmüş; önce sendikalarımızın şube veya bölge başkanları, DİSK bölge temsilcileri, sonra da sendikalarımızın genel merkez yöneticileri gerek taslak metindeki belirlemeler gerekse genel olarak gündem hakkında görüş ve önerilerini ifade etmişlerdir. Yoğun görüşmeler sonucunda aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyuna iletilmesine karar verilmiştir:

2. Türkiye’nin içinden geçtiği süreç, başta ekonomik, sosyal ve siyasal alanlar olmak üzere toplumsal yaşamın bütün alanlarında köklü değişikliklere yol açmaktadır. Nedenleri ve sonuçları hakkında kamuoyunun hala yeterince bilgi sahibi olmadığı; bununla birlikte yıllardır uygulanan kuralsız ve plansız; özelleştirme uygulamalarında olduğu gibi üretimi ve istihdamı yok sayan; paradan para kazanmayı öne çıkaran; hortumculuğu, vurgunculuğu, kara parayı özendiren ekonomik politikalar ile yakından ilişkili olan “kriz” gerekçesiyle uygulamaya sokulan IMF kaynaklı program, emekçilere çok ağır bir bedel ödetirken, belirli sermaye grupları, özellikle de uluslararası tekelci sermaye için de yeni fırsatlar doğurmaktadır. Ülke uluslararası mali sermayenin doğrudan müdahalesine açık hale getirilmiştir. Sonuçta bir yandan emek ile sermaye arasındaki çıkar farklılığı derinleşmekte; diğer yandan sermayenin kendi iç bileşiminde önemli değişiklikler meydana gelmektedir.

3. Siyasi gündemde hükümet değişikliği ve erken seçim senaryoları, AB adaylık süreci ve buna bağlı olarak tartışılan yasa değişiklikleri vb. gibi bir dizi önemli konu bulunmaktadır. Çalışma yaşamında ise en önemli gündem maddesi iş kanununun köklü biçimde değişmesini öngören yasa taslağıdır. Bu taslak Bilim Kurulu tarafından hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmuştur. Bununla birlikte sendikal alanda, başta örgütlenme ve toplu sözleşmeye ilişkin olmak üzere, geçmişten bu yana devam eden sorunlar artarak sürmektedir.

4. Bu gelişmeler karşısında Konfederasyonumuz politikalarının esas kaynağı DİSK Genel Kurul kararlarıdır. Ayrıca Genel Kurul kararları ışığında geçmiş dönemlerdeki Genişletilmiş Başkanlar Kurulu kararları da yol göstericidir. Bu kararlar bugün karşı karşıya olunan sorunlar karşısında oluşturulacak tutuma ve üstlenilecek yeni görevlere ışık tutmaktadır.

5. Konfederasyonumuz artan işsizlik ve yoksulluğun basıncının, gücümüzü sadece varolan sendikal örgütlülüğümüzü korumak için kullanmakla karşılanamayacağı; krizin yeni bir örgütlenme dönemi ve fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği, çünkü emekçilerin örgütlenmeye duydukları ihtiyaç ve sendikal duyarlılıklarının, içinde bulunduğumuz dönemde arttığı düşüncesindedir. Bu nedenle sendikalarımızın örgütlenme seferberliğine ilişkin bir eşgüdüm programı en kısa sürede hazırlanarak yaşama geçirilecektir.

6. Milyonlarca işçinin temel gelirini oluşturan asgari ücretin Anayasa’nın öngördüğü insanca yaşam düzeyinde ve demokratik yöntemle belirlenmesi için kamuoyu baskısı oluşturulacaktır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kritere uygun düzenleme yapmaz ise sınıfsal mücadelenin yanı sıra hukuk alanında da mücadele verilecektir.

7. Sosyal dayanışmanın geliştirilmesi Konfederasyonumuzun önüne koyduğu görevler arasındadır. Bu dayanışmanın en önemli boyutu işçiler arasındaki dayanışmadır. Bu çerçevede özellikle devam eden grev ve direnişlere yönelik destek ve dayanışma arttırılacak; işçiler arasındaki dayanışma duygularını güçlendiren kampanyalar örgütlenecektir. Öte yandan emekçiler, yoksullar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla, yerleşim birimlerinde dayanışma organizasyonları devreye sokularak yeni adımlar atılacaktır. Ayrıca toplumun geniş kesimlerinin; işsizlerin, gençlerin, kadınların, nitelikli işgücünün, tarım emekçilerinin, emeklilerin karşı karşıya bulunduğu sorunlara yönelik politikalar oluşturulacak; bu sorunların çözümü doğrultusunda işbirliği ve dayanışma geliştirilecektir.

8. Siyasi platformdaki gelişmeler ve seçim tartışmaları karşısında Konfederasyonumuzun tutumu, tüzük ve genel kurul kararları çerçevesinde, DİSK ilkelerini ve politikalarını savunan, bunları yaşama geçirmek için çalışacağını ilan eden siyasi partilerle işbirliği yapmak; bu amaca uygun siyasi partileri birlikteliğe teşvik etmek; bunun için benzer ilke ve değerleri savunan emek örgütleri ile birlikte ortak bir çalışma başlatmak olacaktır. Emek örgütleri ve siyasi partiler arasında böyle bir güç birliğinin, sol bir iktidarı hedefleyecek biçimde kurulması için çaba gösterilecektir. Öte yandan Konfederasyonumuz, seçimlerin önkoşulunun seçim yasası ve siyasi partiler yasasındaki demokratikleşme olduğu şeklindeki düşüncesini yinelemektedir.

9. Konfederasyonumuz, demokratikleşme doğrultusunda Anayasa ve yasalarda gündeme gelen değişikliklerin “ülke gerçekleri” bahanesiyle budanması girişimlerine karşıdır. Bu çerçevede idamın kaldırılması, anadilin öğrenimi ve yayın hakkının sağlanması yönündeki adımlar bir an önce atılmalıdır. Bununla birlikte gerçek bir demokratikleşme için Anayasa ve temel yasaların, insan hak ve özgürlükleri, hukuk devleti ilkeleri ışığında köklü biçimde değiştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Konfederasyonumuz bu yöndeki taleplerini sürekli gündemde tutacaktır.

10. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. Konfederasyonumuz, 11. Genel Kurul kararı ışığında bu sürece emeğin genel çıkarları doğrultusunda müdahale etmeye çalışmaktadır. Sermaye sınıfı AB ile ilişkilerde ekonomik ve ticari entegrasyonu öne çıkarmakta, kamuoyunda ise siyasi ve demokratik boyut öne çıkmaktadır. Sürecin sosyal boyutu ise yeterince tartışılmamaktadır. AB’nin kendisinin bir mücadele platformu olduğu ve bir parçası olduğumuz Avrupa sendikal hareketinin bu mücadelede sosyal ve sendikal hakların daha da geliştirilmesini savunduğu gerçeğinden hareketle, Konfederasyonumuz, Avrupa sendikal örgütleriyle sosyal Avrupa mücadelesinde bütünleşmek; adaylık sürecine bu doğrultuda müdahale etmek yönündeki politikasını sürdürecektir.

11. Konfederasyonumuz başta Emek Platformu olmak üzere ortak mücadele platformlarının etkin, ilkeli ve programlı çalışması konusunda ısrarlı olmaya devam edecektir. Diğer emek örgütleriyle ilişkiler karşılıklı saygı ve güven temelinde, somut ortak hedefler ve talepler etrafında sürdürülecek; buna uymayan örgütlerle ilişki gözden geçirilecektir. KESK ile ilişkiler geliştirilerek ortak bir program oluşturulmaya çalışılacaktır.

12. Konfederasyonumuz iş kanunundaki değişiklik taslağı hakkında, mevcut taslağın örgüt içinde incelenmesi sonucu ortak bir görüş oluşturacaktır. Konfederasyonumuzun ortak görüşü ortaya çıkmadan taslak hakkındaki bireysel değerlendirmeler kamuoyuna aktarılmayacaktır. Bununla birlikte sendikalar, toplu sözleşme ve grev yasalarındaki değişikliklere ilişkin taleplerimiz sürekli gündemde tutularak bu yöndeki mücadele geliştirilecektir. Bu çerçevede 15-16 Haziran’da devam eden eylemliliklere kitlesel destek verilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

13. İçinde bulunduğumuz koşullar ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alandaki mücadeleyi de ön plana çıkarmaktadır. Bu çerçevede üst örgütlerimiz olan ETUC ve ICFTU ile ilişkiler geliştirilecektir. Ayrıca bölgemizdeki ülkelerin sendikal örgütleriyle sınıf dayanışması ve barış temelinde yeni ilişkiler kurulacaktır.

14. Bütün bu görevlerin yaşama geçirilebilmesi için, Konfederasyonumuzun iç örgütlülüğü ve mali yapısı güçlendirilecektir. Bu çerçevede, örgütsel işleyişteki eksiklikler hızla giderilecek; DİSK’in bölgelerdeki örgütlülüğü geliştirilecek; bölge ve il temsilcilikleri hakkındaki yönetmelik yürürlüğe konularak işlerlik kazandırılacaktır. Sendikalarımızın kadro ve kaynak desteğiyle eğitim, araştırma ve basın-yayın faaliyetlerine ivme kazandırılacak; DİSK-AR en kısa sürede yeniden aktif hale getirilecek; DİSK’in Sesi gazetesinin yeniden düzenli yayını için çalışmalar başlatılacak; toplu sözleşmelerin koordinasyonu yönündeki çalışma sonuçlandırılacaktır. Öncelikle önümüzde dönemde gündeme gelecek olan toplu sözleşmeler için ortak talepler ve politikalar oluşturulacaktır.

15. DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu en kısa sürede toplanarak, geçmiş dönemlerde üretilen politikaları göz önünde tutarak sendikalarımızın örgütlenme seferberliğine ilişkin bir eşgüdüm programının hazırlıklarına başlayacaktır. Bu program işkollarında, sanayi ve hizmet bölgelerinde, yerleşim birimlerindeki örgütlenme faaliyetlerinin biçimini, araçlarını, hedeflerini ortaya koyacaktır.

16. Yönetim Kurulumuz, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun aldığı bu kararların yaşama geçmesi doğrultusunda çalışmalara hemen başlayacaktır.