mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

DTÖ Tarım Müzakerelerinde saflar netleşiyor: TÜRKİYE G33 Grubuna dahil oldu.

Anti-MAI Çalışma Grubu

10 Temmuz 2006

2003 Eylül'ünde CANCUN'da yapılan DTÖ 5.Bakanlar Konferansı, Tarım Müzakereleri sırasında o dönemdeki muhalif gruba katılmayan Türkiye, aradan geçen zaman zarfında sayıları 33'e ulaşan muhalif devletlere dahil olmaya karar vermiştir. Türkiye'nin bu kararı, uluslararası ticarette sıkça ortaya çıkan "muhalefet" ittifaklarının hangi talepler ve itirazlar etrafında oluştuğu hakkında da fikir vermektedir.

 

                    G33 ülkelerinin Haziran ayı sonunda Cenevre’de yapılan bakanlar toplantısında yaptığı                        ortak basın açıklaması aşağıdadır:

G33 Bakanları Basın Açıklaması

G33 Grubuna üye ülkelerin bakanları, 29 Haziran 2006 günü, uluslar arası ticaret müzakerelerindeki mevcut gelişmeleri görüşmek ve Grubun, Doha Kalkınma Raundunun başarılı bir şekilde sonuçlanması için nasıl bir katkı yapabileceğini tartışmak üzere Cenevre’de bir araya gelmiştir.

Bakanlar, Bolivya’nın G33’e dahil olmasını ve böylece dünyanın bütün kıtalarında küçük ve kaynağı kıt, yoksul köylüler çoğunluğunu temsil eden gelişmekte olan ülkeler ittifakının daha da genişleyerek güçlenmesini memnuniyetle karşılamıştır.

Bakanlar, tarım alanında adil ve dengeli bir sonuca ulaşabilme konusunda DT֒nün diğer üye devletleri ile birlikte çalışma konusunda hazır olduklarını ve bunu politik olarak da taahhüt ettiklerini tekrar etmişlerdir. Bakanlar, Doha Raundunun kalkınma başlığına özel vurgu yapmış ve tarımın, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal fabrikasında oynadığı hayati rolün altını çizmiştir. Bu bağlamda Bakanlar, özel ve farklı muamele ilkesinin ayrılmaz parçası olan özel ürünler (SPs) ile özel koruyucu mekanizma (SSM) konularında yapılacak nihai ve bağlayıcı düzenlemelerin gıda güvenliği, canlı organizmaların güvenliği ve kırsal kalkınmanın gereklerine etkin bir biçimde yanıt verecek bir biçimde dizayn edilmesi konusundaki ihtiyaca dikkat çekmişlerdir.

Bakanlar, SPs ve SSM’in Temmuz 2006 itibarıyla son şeklini alacak olan nihai düzenlemelerin bütün boyutlarına eklenmesi konusunda kararlıdır. Bakanlar, ayrıca, DTÖ üyesi gelişmekte olan ülkelerin ezici çoğunluğunun SPs ve SSM konularındaki beklentilerini tam olarak karşılamayan hiçbir nihai düzenlemenin kabul edilemeyeceğinin bir kez daha altını çizmişlerdir.

G33 grubu, nihai düzenlemeler konusunda özellikle de bu düzenlemelerin Hong Kong Bakanlar Konferansı Deklarasyonu ve 1 Ağustos 2004 tarihli Genel Konsey Kararı ile bütünlük arz etmesi konusunda zaten kapsamlı ve yapıcı katkılar yapmıştır.

Bakanlar, kısa süre önce birkaç üye devlet tarafından müzakerelere getirilen, Doha Deklarasyonunun özüne ters düşen ve bu kararlarla çelişen karşı önerilerden derin bir kaygı duymaktadır. Bu nedenle Bakanlar, G33’den kendi kalkınma hedeflerini tehlikeye atarak birkaç üye devletin tamamen merkantilist hedeflerine ulaşmalarının bedelini omuzlamasının beklenmemesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Bakanlar Tarım Komitesi Özel Toplantısı Başkanı tarafından hazırlanan olası nihai düzenlemelerle ilgili taslağı kaydetmiştir. Taslağın SPs ve SSM gibi kritik araçlarla ilgili mutabakatı ihtiva etmemesinden duydukları kaygıyı belirtmişlerdir. Bakanlar, SPs ve SSM’in yalnızca G33 için endişe verici konular olmadığı, DTÖ üyelerinin üçte ikisini ve dünya tarım nüfusunun %90’ını oluşturan gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunun da bu konularda kaygı duyduğu gerçeğine işaret etmişlerdir.

Bakanlar, Afrika Grubu, ACP, EAGÜ ve G33 tarafından kısa süre önce yayınlanan ortak bildiriyi memnuniyetle karşılamışlardır. Bu deklarasyon gelişmekte olan ülkeler arasında, tarım müzakerelerine atfedilen yaşamsal önem konusundaki birliğin bir göstergesidir. Grup, çalışmalarını yoğunlaştırma ve tüm gelişmekte olan ülkelerin katılacağı bir birliği güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha tekrar etmiştir.

Bakanlar, bağlı tarife indirimleri için uygulanacak formülün yapısının, uygun S&DT unsurlarıyla bütünleştirilmek zorunda olduğunu tekrar etmişlerdir. Bu bütünleşme, diğerlerinin yanı sıra daha yüksek eşik değerler ve tarife indirim taahhütlerinde gelişmişlere oranla gelişmekte olan ülkeler açısından en azından 2/3 oransallıkla sağlanmalıdır.

Bakanlar, grubu oluşturan üye devletlerin küçük ve görece sığ ekonomiler olduğunu, kalkınma konusundaki kaygılarının tam olarak dikkate alınması gerektiğini hatırlatmışlardır. Bağlı formül ile ilgili olarak G33 küçük ve daha kolay zarar görebilecek ekonomiler için daha uzun uygulama periyotları önerisini olduğu gibi uygulamanın ertelenmesi önerisini de desteklemektedir.

Bakanlar, müzakerelerde kaydedilen yetersiz ilerleme düzeyi konusunda kaygı duymaktadır. Bu bağlamda G33, Temmuz 2006 itibarıyla tarım müzakerelerinde somut ilerleme kaydedilmesinin, Doha Raundunun Aralık 2006’da tamamlanması konusunda Hong Kong Bakanlar Konferansında bulunulan taahhüde uygun davranılmasının gerektiği görüşündedir. Bu nedenle özellikle DT֒nün gelişmiş üye devletlerini Doha Raundunun zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli esnekliği göstermeye davet etmektedirler. G33 Bakanları, Raundun başarıyla ve zamanında tamamlanması için kendi üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını açıklamışlardır.

Bakanlar, aşağıdan yukarıya işleyen bir süreçle, şeffaflık, kapsayıcılık ve tüm üyelerin katılımı güvence altına alınarak bir fikir birliğinin inşasına devam edilmesinin önemini belirtmişlerdir.

 

[1] Antigua and Barbuda, Barbados, Bolivia, Belize, Benin, Botswana, China, Cote d’Ivoire, Congo, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Korea, Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, The Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad and Tobago, Turkey, Uganda, Venezuela, Zambia, and Zimbabwe.

[2] ACP: Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerinin oluşturduğu grubun kısa adı

 

DT֒de tartışılan Gümrük Vergilerinde indirimler konusunda ülke ve grupların önerdiği katsayı formüllerine ait aşağıdaki örneklemeler T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı web sayfasından alınmıştır.

Bağlı

Tarife

100 Katsayılı

İsviçre

Formülü

G-33

Senaryosu

G-20

Senaryosu

Kanada

Senaryosu

Sığır

Etleri

225 69 135

(Üst bant

%40 indirim)

135

(Üst bant

%40 indirim)

120,1

(Üst bant

%47 indirim)

Canlı

Sığır

135 57 87,8

(İkinci bant

%35 indirim)

81

(Üst bant

%40 indirim)

75,1

(Üst bant

%44 indirim)

Şeker 135 57 87,8

(Üst bant

%40 indirim)

81

(Üst bant

%40 indirim)

75,1

(Üst bant

%44 indirim)

Süt

Krema

180 64 108

(Üst bant

%40 indirim)

108

(Üst bant

%40 indirim)

97,6

(Üst bant

%46 indirim)

Buğday 180 64 108

(Üst bant

%40 indirim)

108

(Üst bant

%40 indirim)

97,6

(Üst bant

%46 indirim)