mai'ye geçit yok!

English

Ana Sayfa

Çalýþma Grubu

  Oluþumun Ýlkeleri

  Katýlýmcýlar

  Basýn Açýklamalarý

Grubun Üretimleri

  Bilgi Notlarý

  Bültenler

  Makaleler

  Sunuþlar

  Raporlar

  Yayýnlar/Kitaplar

Küreselleþme

  Küresel Anlaþma, Oluþum, Bölgesel Anlaþma, Oluþum

Uyum Yasalarý

  Küreselleþmeye Uyum için 1999 yýlýndan bu yana çýkarýlmýþ önemli yasalar.

Ekonomi

  Hükümet Programlarý, Eleþtiriler  ve EP Alternatif Program

Çalýþma Yaþamý

  Çalýþma, Sosyal Güvenlik ve Sendika Yasalarý

Sendikal Hareketin  Rapor, Yazý ve Eleþtirileri

  Esneklik, T.Kalite ve Yeni Ýþ Organizasyonlarý Rapor, Yazý ve Eleþtiriler

Sektörler

  Hizmet, Sanayi, Tarým, Maden, Enerji, Çevre

Basýn

Muhtelif

Linkler

Ýletiþim

Arþiv

mai, sermayenin anayasasýdýr!

Yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanýz e-mail adresinizi bize iletin:

kaydet     
kaydý sil


ANTI-MAI Sayfalarýnda Ara
Web Sayfalarýnda Ara

Son Güncelleme Yazýlarý

Önceki Güncellemelerden

20.01.2007 - Bülten-94 (Ç.Grubu)

01.10.2006 - Meta Fetiþizminde Yeni Açýlýmlar: SU (Jeoloji Müh. Odasý- Haber Bülteni 2006/3 - Selim Yýlmaz)

20.01.2007 - Ahbariðimizi koruyamadýk! (Sungur Savran-Ýþçi Mücadelesi)

31.10.2006 - ÇÝN SEDDÝNÝN ARDINDA NELER DÖNÜYOR? (Bilgi Notu - Çalýþma Grubu)

15.10.2006 - MARX'ýn Yedek Ýþgücü Ordusu  kavramýna, günümüz kapitalizmi tarafýndan getirilen "Bilimsel Gerekçe": NAIRU (TTB/Toplum ve Hekim Dergisi - Gaye Yýlmaz)

01.08.2006 - CSR-Þirketlerin Sosyal Sorumluluðu (Sendikam Dergisi/Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý - Gaye Yýlmaz)

01.08.2006 - "Ýþletme tarzý sendikacýlýk miadýný doldurdu mu? Yoksa..."  (SAV ALMANAK 2005-Gaye Yýlmaz)

15.09.2006 - ULUSLARARASI PANEL DUYURUSU

31.07.2006 - ÇOK TARAFLI TÝCARET SÝSTEMÝ BÝTKÝSEL HAYATA GÝRDÝ(Çalýþma Grubu)

14.07.2006 - BÝLGÝ PAYLAÞIMI, PANEL ve TARTIÞMA  TOPLANTI DUYURUSU (Anti-MAI Çalýþma Grubu)

10.07.2006 - En kötü AB LOBÝCÝLÝÐÝ 2005 Ödülleri

10.07.2006 - DTÖ Tarým Müzakereleri: Türkiye G33 Grubuna dahil oldu

10.07.2006 - DTÖ'deki AoA ve NAMA Müzakerelerinde son tartýþmalar

07.07.2006 - ICFTU'nun Kurumlar Vergisi Raporu

01.06.2006 - Çok Taraflý Ticaret Sistemi Yoðun Bakým Ünitesine mi Baðlandý?  (Mülkiye-Gaye Yýlmaz)

15.05.2006 - GDO: Yanýtlanmayan Sorular (Kýzýlcýk-Neþe Yýlmaz)

18.06.2006 - AB'nin ANDEAN'a Üyelik Müzakereleri: Bu da MORALES Kriterleri

15.06.2006 - Emek Göçünün Tarihsel Arka Planý ve AB'deki Göçmen iþçilerin Durumu (TTB-Gaye Yýlmaz)

15.06.2006 - Türkiye Ekonomisinde son durum: Klasik iktisadýn ardýndaki sýnýfsal gerçeklik (Siyasi Gazete-Selim Yýlmaz)

15.06.2006 - Kapitalizm üzerine 9 soru (Murat Çakýr-Rosa Lüksemburg Vakfý)

05.03.2006 - GATS'la ilgili Ekseriyetli Talepler netleþmeye baþladý (Ç.Grubu)

02.03.2006 - Sol "Kamusal"ý Nasýl Tarif Edebilir? (BÝA-Gaye Yýlmaz)

01.03.2006 - Bolkestein Yönergesi'nde Baþarý Yok (BÝA-Gaye Yýlmaz)

27.02.2006 - Serbest Piyasa Saðlýk Deðil, Hasta Ýstiyor (BÝA-Gaye Yýlmaz)

15.02.2006 - MAI Anlaþmasý Yeniden Gündemde Bilgi Notu(Ç.Grubu)

16.02.2006 - Türkiye Nereye - Yazý Dizisi Evrensel Gazetesi

02.02.2006 - "Daha geliþkin bir sýnýf hareketinin nesnel dinamikleri var" (Ufuk Çizgisi-Gaye Yýlmaz)

15.01.2006 - DTÖ 6.Bakanlar Konferansý Hong Kong Bilgi Notu -2

20.01.2006 - GATS Müzakerelerinde "Ekseriyetli Yaklaþým" Bilgi Notu

22.01.2006 - NAMA Anlaþmasý ve geri planý hakkýnda özet Bilgi Notu

01.01.2006 - Sosyal Diyaloðunda mý sonu geldi? (Kýzýlcýk-Gaye Yýlmaz)

07.12.2005 - DTÖ 6.Bakanlar Konferansý Bilgi Notu (Ç.Grubu)

07.12.2005 - Yeni Sendikalar Kanun Tasarýsý

07.12.2005 - Yeni Sendikalar Kanun Tasarýsý Bilgi Notu (Ç.Grubu)

15.10.2005 - Sendika Net Söyleþi (Gaye Yýlmaz)

11.04.2005 - Ulus Devlet de Deðiþiyor! (Türkel Minibaþ)

17.03.2005 - TÜRKÝYE'DE KÜRESEL TOPLANTI - Bilgi Notu (Çalýþma Grubu)

02.04.2005 - Para ve Merkez Bankasý: Baðýmsýz bir Merkez Bankasý mümkün mü?(A.Öncü-A.Köse)

21.03.2005 - SEKA'dan TEKEL'e dersler Panoptik Sendikacýlýðý aþmak (Yüksel Akkaya)

20.03.2005 - Topluma raðmen Siyaset (Ýzzetin Önder)

20.01.2005 - DTÖ'de Yeniden Yapýlanma (Ç.Grubu)

04.02.2005 - Emeðin sermaye ile mücadelesinde dönüm noktasý: SEKA Dreniþi (Özgür Müftüoðlu)

20.01.2005 - DTÖ'de Yeniden Yapýlanma (Çalýþma Grubu)

04.02.2005 - Emeðin sermaye ile mücadelesinde dönüm noktasý: SEKA Dreniþi (Özgür Müftüoðlu)

01.02.2005 - Eðer fahiþeliði kabul etmezseniz, iþsizlik paranýz kesilir.(Labour Start - Özgür Radyo Kassel)

05.02.2005 - Tam istihdamýn nahoþ aritmetiði(A.Öncü-A.Köse)

20.01.2005 - Topraðýn Manifestosu (Baki Suiçmez-TMMOB Y.K.Üyesi)

01.01.2005 - AB Konusunda Toplumsal Kanaatler, Siyasal Pozisyonlar...(Ufuk Çizgisi - Selim Yýlmaz)

25.11.2004 - AB'de hizmet sektörü için yeni düzenlemeler(Özgür Radyo Kassel)

29.12.2004 - Orta Doðu'ya yeni bir þekil verme çabalarý hýz kazanýyor(Ç.Grubu)

25.12.2004 - GATS Anlaþmasý kapsamýnda bulunan Hizmet Sektörlerinin 1994 Listesi(S.Yýlmaz)

25.12.2004 - Avrupa'nýn Emeði, Toplumsal Sözleþme'nin Ýdeolojik Mirasý(Asbjorn Wahl)

20.12.2004 - Aralýk 2004 Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesinin "Geniþleme"  Bölümü(T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý)

25.12.2004 - Merkezde uyum ve çeliþki(A.Öncü-A.Köse)

05.11.2004 - "SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNDE Reform Önerisi'ne Ýliþkin DÝSK'ÝN Deðerlendirme Raporu(DÝSK)

05.11.2004 - SSK GERÇEÐÝ(Ankara Tabib Odasý/T.Kaan-S.Atalay)

25.12.2004 - AB neden savunulur? AB'ye neden Karþý Olunur? Zafer AB'den tarih aldým diyenindir(!) (Özgür Müftüoðlu)

10.10.2004 - AB Demokrasisi ve Sermaye Kriterleri Dosya-8 (Çalýþma Grubu)

10.10.2004 - Brezilya'nýn GATS Kaygýlarý (Çalýþma Grubu)

10.10.2004 - AB Komisyonu 2004 Türkiye Ýlerleme Raporu ve Tavsiye Kararý (Tüsiad brüksel Temsilciliði)

10.10.2004 - Amerikan Rüyasý (Newsroom/Çeviri Gaye Yýlmaz-ÖRK)

01.10.2004 - Hizmetlerin piyasalýþtýrýlmasý: Olayýn teknik ve teorik boyutlarý (Hukuk ve Adalet Dergisi-Gaye Yýlmaz)

01.10.2004 - Terörle Mücadele ve Özel Hayatýn Denetimi (Jean Claude Paye'den Çeviri Elif Sinirlioðlu)

24.09.2004 - KAN, ACI, ÞÝDDET...  Fakat herþeye raðmen umut yok olmuyor (The Observer/Çeviri Gaye Yýlmaz-Özgür Radyo Kassel)

10.09.2004 - Almanya'da ÝGMetal ile Metal Ýþverenleri arasýnda yapýlan ÜKA- ÜCRETLENDÝRME KAPSAM ANLAÞMASI (Derleyen-Ümit Köseoðlu)

01.08.2004 - DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ BÝLGÝ NOTU: EÞÝTSÝZLER  YARIÞINDA  SON  DÜZLÜÐE  GÝRÝLDÝ !!! 

16.07.2004 - CSR Bilgi Notu (ÞSS-Þirketlerin Sosyal Sorumluluðu) (ETUC)

15.07.2004 - NAMA Bilgi Notu (Tarým Dýþý Piyasalara Giriþ Anlaþmasý (Ç.Grubu)

05.07.2004 - BEYRUT Enternasyonal Meclisinin Toplantý Çaðrýsý (Int-WTO)

17.06.2004 - NATO Bilgi Notu (Çalýþma Grubu)

17.06.2004 - NATO Anlaþmasýnýn Türkçe Çevirisi(Gaye Yýlmaz - Ç.Grubu)

17.06.2004 - ABD Genelkurmay Baþkaný EISENHOVER'ýn 6 Þubat 1951 tarihli Bakanlar Kurulunda yaptýðý konuþmanýn Orjinal metinden Türkçe çevirisi (Gaye Yýlmaz - Ç.Grubu)

03.06.2004 - 5177 Sayýlý Maden Kanunu deðerlendirmesi(Av.Arif Ali Cangý ve Av.Ömer Erlat)

20.05.2004 - Geniþlemenin AB Kurumlarýna Etkileri(TÜSÝAD Brüksel - Seda Gürkan)

15.05.2004 - Tekelleþmeyi Patent altýna alan en önemli anlaþma TRIPS(Selim Yýlmaz-Mayýs 2004)

20.04.2004 - GATS Müzakerelerinde Son Geliþmeler (Ç.Grubu)

15.04.2004 - AB15-AB25'in Ýstatistiki Karþýlaþtýrmasý-1(Eurostat)

15.04.2004 - AB15-AB25'in Ýstatistiki Karþýlaþtýrmasý-2(Eurostat)

10.04.2004 - Birinci Vazifem; Sermayenin Ýhtiyaþlarýný Karþýlamaktýr-Yeniden Yapýlanan Devlet (Selim Yilmaz-Kýzýlcýk Nisan 2004)

30.03.2004 - Dünya Sosyal Forumunun Ekonomisi ve Politikasý (Ç.Grubu)

20.03.2004 - MAI Türkiye'de Uygulamada: Yatýrým Konseyi (Ç.Grubu)

10.02.2004 - Yeni Liberalizmden Sonra: Ýmparatorluk mu, Sosyal Demokrasi mi, Sosyalizm mi? (Minqi Li-Monthly Reviev)

16.02.2004 - Ýþçilerin aydýnlarýn buluþtuðu parti: TÝP (Uður Cankoçak - Cumhuriyet)

10.02.2004 - Yeraltý Kaynaklarý ve Sosyalist Kalkýnma (Tahir Öngür-Jeoloji Müh. Ýst. Þubesi)

27.01.2004 - Küresel Sömürgecilik Aracý: Sözleþmeli Tarým(Dr.Nejdet Oral - Sendika Org)

20.12.2003 - EÐÝTÝMDE REFORM(Nuray E.Keskin-Ar.Gör.A.Ü. SBF)
04.12.2003 - WTO'nun Cancun Hezimeti sonrasý adýmlarý...(Ç.Grubu)
05.12.2003 - BOLÝVYA RAPORU(Oya Özgüven-Çalýþma Grubu)
05.12.2003 - Uyu ÇÝN uyu, o, uyandýðýnda tüm dünyayý sallayacak(Ç.Grubu)
29.10.2003 - Tarýmda Cumhuriyet Masallarý (Necdet Oral-Bianet)
19.09.2003 - CANCUN DEÐERLENDÝRMESÝ - 1 (Çalýþma Grubu)
06.09.2003 - Burjuva Sözcülerinden Ýnciler...(Çalýþma Grubu)
05.08.2003 - AB Konvansiyonu ve GATS-Bilgi Notu (Çalýþma Grubu)
25.04.2003 - Ýþçi Sýnýfý Geniþliyor. Ya Sýnýf Bilinci? GATS (Selim Yýlmaz - Kýzýlcýk Dergisi)
03.02.2003 - KENYA'da Kamu Saðlýðý ve GATS (Marjan Stoffers, WEMOS, Amsterdam)

Ani_mai2.gif (4976 bytes)

Kapitalizmin Piramidi

Avrupa Birliði

IMF-U.Para Fonu

WTO-Dünya Ticaret Örgütü

GATS-Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý

Yasa Tasarýlarý/  Deðiþiklikler ve Eleþtiriler

KAMU'nun YENÝDEN YAPILANMASI

NATO Yazýlarý

archetyp market

DTÖ 5. Bakanlar Konferansý (CANCUN) Yazýlarý